Why Yoga?

voordeel yoga

Iedereen lijkt tegenwoordig aan yoga te doen. Van waar die plotselinge populariteit? Zo plotseling is het niet, want deze  5000 jaar oude vorm van bewegingstechniek uit India is veel meer dan een trendy vorm van lichaamsbeweging.  Yoga maakt je flexibeler, je spierkracht neemt toe en je houding verbetert.

Yoga heeft over de hele wereld miljoenen volgers die met plezier alle gezondheidsvoordelen van yoga ervaren.

Hieronder geef ik je een aantal voordelen van yoga (geplukt van het worldwide web).

Circulatie:  Wanneer je de yoga houdingen samen met een juiste ademhaling uitvoert zorg je voor een goede bloedcirculatie. Hierdoor kunnen voedingsstoffen en zuurstof beter door je lichaam worden getransporteerd. De voordelen? Gezonde organen, huid en hersenen!

Rug:  Yoga richt zich veelal op de beweging van en rondom de wervelkolom. Door hier mee te werken zorg je voor een flexibele wervelkolom en maak je de rugspieren sterker. Rugpijn kan hierdoor worden voorkomen. Yoga kan- als je het juist beoefent-  pijn verlichtend zijn.

Depressie:  Door het beoefenen van yoga zorg je voor een toename van de neurotransmitter serotonine (dat is je gelukshormoon!). Slapen, je humeur en je eetlust wordt hierdoor bepaald.

Anti-veroudering:  jawel!! Er zijn houdingen waarvan ze zeggen dat ze een verjongend effect hebben. Dit zijn de omgekeerde houdingen, degenen op de kop!

Kanker: onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met kanker of degene die zich hiervan herstellen baat hebben met yoga. Degene die aan yoga doen geven aan dat ze zich sterker en krachtiger voelen, er een toename van rode bloedlichamen is en minder misselijk zijn gedurende chemotherapie. Ze voelen zich beter en fijner.

Hart: vermindert risico op hartklachten.

Stress:  door yoga ben je zo met je houding bezig dat je “uit je hoofd” gaat. De negatieve gedachten bepalen je welzijn op dat moment even niet. Hierdoor wordt je rustiger. Yoga kun je zien als mindfulness. Je lichaam hoeft minder stress hormonen zoals cortisol en adrenaline aan te maken. Wat dus duidelijk weer een positief effect heeft op je hele lichaam.

Menopauze: Studies hebben aangetoond dat bij vrouwen die aan yoga deelnemen  waarbij er veel aandacht is voor een juiste houding, een duidelijke afname zichtbaar is in de veelal bekende “opvliegers”. Daarnaast geven de vrouwen aan minder sexuele ongemakken te hebben.

Ademhaling:  tijdens mijn yoga les is er veel aandacht voor de ademhaling. Dit is tijdens de houdingen, de bewegingsreeks en de ademhaling op zichzelf. De longen worden dus altijd behandeld! De longen werken efficiënter, de longcapaciteit vergroot zich. Meer lucht betekent meer zuurstof voor alle organen én meer uithoudingsvermogen.

Translation English
Everybody seems to do yoga nowadays. Why this sudden popularity? So suddenly it isn’t, because this 5000 year old form of movement technique from India is much more than a trendy form of exercise. Yoga makes you more flexible, increases your muscle strength and improves your posture.
Yoga has millions of followers around the world who experience all the health benefits of yoga.
Below I’ll give you some benefits of yoga (copied from the worldwide web).
Circulation: A yoga postures along with a proper breathing ensures good blood circulation. This allows nutrients and oxygen better to be transported  by your body. The benefits? Healthy organs, skin and brains!
Back: yoga often focuses on the movement of the spine. By working here you care for a flexible spine and make your back muscles stronger. Back pain can therefore be prevented. Yoga can be, if you are practising correctly, pain-relieving.
Depression: By practicing yoga you increase the neurotransmitter serotonin (which is your happiness hormone!). Nightrest, your mood and your appetite will be improved.
Anti-aging: yes! There are asana’s of which they say they have a rejuvenating effect. These are the inverted poses.
Cancer: Research has shown that patients with cancer or those who recover benefit from yoga. Those that do yoga indicate that they feel stronger and more powerful, there is an increase of red blood cells and less nausea during chemotherapy. They feel better and finer.
Heart: reduces risk of heart disease.
Stress: with yoga are you so busy with your attitude that you are going “out of your head.” The negative thoughts do not determine your well-being at that time. This way you will be calmer. Yoga can be seen as mindfulness. Your body makes less stress hormones like cortisol and adrenaline. This has a positive effect on your whole body.
Menopause: Studies have shown that women who participate in yoga with much attention for proper posture, a marked decrease is visible in the mostly known “hot flashes”. In addition, women report less sexual inconveniences.
Respiratory: during my yoga class there is a lot of attention to the breath. This is during the postures, the range of movement and the breathing on its own. The lungs are always treated! The lungs work more efficiently, increase lung capacity. More air means more oxygen for all organs and more stamina.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s